لینک دانلود فایل بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی

مشخصات فایل برابر عنوان آن در مورد بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی می باشد.
کلمات کلیدی:بررسی مقایسه ای, ویژگی های خانوادگی, زنان روسپی , زنان غیرروسپی,آسیبهای اجتماعی,خشونت خانوادگی,بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی,پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

موضوع این پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگیهای خانوادگی زنان روسپی و غیر روسپی شهر تهران است . سئوال اصلی پژوهش این است که : آیا بین زنان روسپی و زنان غیر روسپی از لحاظ ویژگیهای خانوادگی تفاوت وجود دارد؟ با توجه به نقش حیاتی زنان به عنوان مادران و پرورش دهندگان نسل آتی و نقش خانواده های آنان که اولین و پایدارترین نهاد تربیتی و آموزشی است شناخت ویژگیهای خانوادگی می تواند به درک هر چه بهتر این ویژگیها و برنامه ریزی صحیح تر در این راستا بیانجامد . برای دستیابی به پاسخ سئوال و اهداف مورد نظر تحقیق از نظریه های جامعه شناسی و روانشناسی ( نظریه های کنترل ، یادگیری و ... ) بهره گرفتم . با استفاده از این نظریه ها ، هشت فرضیه مطرح گردید که متغیرهای مورد آزمایش بین دو گروه آزمودنی عبارت بودند از : از هم گسیختگی خانوادگی، مصرف مواد مخدر ، سابقه زندان ، کنترل و نظارت والدینی ، خشونت و تعارض در خانواده ، اعتقادات مذهبی و پایگاه اجتماعی .

روش تحقیق علی – مقایسه ای و تکنیک مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود . روش نمونه گیری زنان روسپی از نوع نمونه گیری « در دسترس » و شامل زنان روسپی ساکن در زندان اوین تهران ( بند زنان ) تهران و با حجم نمونه 100 نفر بود. روش نمونه گیری زنان غیر روسپی از نوع نمونه گیری « سهمیه ای » و با حجم نمونه 100 نفر بود . تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه spss 13 و با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین ) استنباطی (X2 . U مان – ویتنی ) و ضریب فای و V کرامر انجام شد . یافته های تحقیق نشان داد که بین دو گروه آزمودنی در تمامی متغیرهای مورد آزمایش تفاوت معنا دار آماری وجود دارد .

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول- كلیات

مقدمه.................................................................... 2

بیان مسأله.............................................................. 5

ضرورت و اهمیت تحقیق....................................................... 8

اهداف تحقیق................................................................ 10

فصل دوم- ادبیات موضوع

گفتار یكم- خانواده..................................................... 12

تعریف خانواده....................................................... 14

اهمیت خانواده.................................................. 16

گفتار دوم - آسیبهای خانواده........................................ 19

اختلاف خانوادگی........................................................ 22

خشونت خانوادگی...................................................... 24

تجاوز جنسی علیه زنان................................................. 26

تجاوز جنسی علیه كودكان...................................... 29

فقر و انحرافات اجتماعی............................................... 30

طلاق و انحراف...................................................... 36

اثرات اعتیاد والدین بر فرزندان.................................................. 42

بزهكاری یكی از افراد خانواده........................................ 44

گفتار سوم- روسپیگری............................................... 46

تعریف فحشا و روسپیگری.......................................................... 46

الف) بررسی تاریخچه روسپیگری در ملل ابتدایی............................ 48

ب) بررسی تاریخچه روسپیگری در ایران.................................. 54

یافته‌هایی از اولین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی ایران در چهارچوب مسأله روسپیگری. 57

گفتار چهارم- مبانی نظری ....................................... 61

مقدمه.................................................................... 61

الف) تئوریهای جامعه‌شناسی......................................................... 63

نظریه كنترل................................................................... 63

هیرشی و نظریه علقه اجتماعی............................................... 64

ساترلند و پیوند افتراقی................................................... 68

نی و نظریه روابط خانوادگی................................................ 72

تئوری کنترل متعادل ........................................................... 76

خانواده و تئوری ارتباطات نسبی........................................ 77

ثورن بری و نظریه تكاملی............................................ 80

نظریه یادگیری اجتماعی بندورا................................... 84

نظریه دین و مذهب............................................... 85

تئوری امیل دوركیم......................................... 87

نظریه ماركس ...................................................... 88

ب) تئوریهای روانشناسی.............................. 89

تئوری سالیوان................................................................. 89

تئوری واكنش به رویدادهای آزاردهنده بركوتیز............................. 90

روان‌شناسی فانون (Fanon).................................................. 90

نظریه درماندگی آموخته شده............................. 91

چارچوب نظری تحقیق ...................................................................... 92

مدل نظری تحقیق....................................................... 94

مروری بر تحقیقات............................................................ 95

فرضیه های پژوهش .................................................... 104

فصل سوم- روش‌شناسی پژوهش

مقدمه................................................................................... 106

روش تحقیق...................................................................... 107

روش جمع‌آوری اطلاعات.................................................. 108

جامعه آماری....................................................................... 109

روش نمونه‌گیری و تعیین حجم نمونه........................................... 110

تعریف مفاهیم تحقیق.......................................................... 111

سطح سنجش متغیرها......................................................... 117

روایی و پایایی ابزار اندازه‌گیری........................................... 119

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- جداول توصیفی............................. 122

4-2- جداول تبیینی و آزمون فرضیات.............................. 133

فصل پنجم – نتایج و پیشنهادات

5-1- نتایج توصیفی.............................. 143

5-2- نتایج تبیینی............................................ 145

بحث و نتیجه گیری.......................................... 162

پیشنهادات...........................................................167

محدودیت های پژوهش.................................. 169

منابع و ماخذ ........................................... 170

پیوست

پرسشنامه

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت معرفی نرم افزارهای مهندسی برق:دانلود پاورپوینت معرفی نرم افزارهای مهندسی برق,خرید پاورپوینت معرفی نرم افزارهای مهندسی برق,خرید و دانلود پاورپوینت معرفی نرم افزارهای مهندسی برق,دانلود رایگان پاورپوینت معرفی نرم افزارهای مهندسی برق,دانلود و خرید پاورپوینت معرفی نرم افزارهای مهندسی برق,اهورا فایل,فرئوشگاه فایل اهورا,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژ

پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس:پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس,پرسشنامه ,روش های کنار آمدن, لازاروس

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد ویژگی های شخصیت:مبانی نظری و پیشینه تحقیق,ویژگی های شخصیت

رمزگشایی از سوالات خانمها در اولین قرار عاشقانه:پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,پژوهش رمزگشایی از سوالات خانمها در اولین قرار عاشقانه,مقاله رمزگشایی از سوالات خانمها در اولین قرار عاشقانه,تحقیق رمزگشایی از سوالات خانمها در اولین قرار عاشقانه,پروژه رمزگشایی از سوالات خانمها در اولین قرار عاشقانه

پاورپوینت بررسی سیستم حقوق و دستمزد آزمایشگاه فنی و مکا نیک خاک استان خراسان رضوی:دانلود پاورپوینت بررسی سیستم حقوق و دستمزد آزمایشگاه فنی و مکا نیک خاک استان خراسان رضوی,تحقیق بررسی سیستم حقوق و دستمزد آزمایشگاه فنی و مکا نیک خاک استان خراسان رضوی,مقاله بررسی سیستم حقوق و دستمزد آزمایشگاه فنی و مکا نیک خاک استان خراسان رضوی,پاورپوینت بررسی سیستم حقوق و دستمزد آزمایشگاه فنی و مکا نیک خاک استان خراسان رضوی,بررسی سیستم حقوق و

شرکتها ‏، بنگاههای اقتصادی ، بازرگانان و آرمانهای توسعه هزاره:شرکتها ‏، بنگاههای اقتصادی ، بازرگانان و,آرمانهای توسعه هزاره,مقاله ,شرکتها ‏، بنگاههای اقتصادی ، بازرگانان و,آرمانهای توسعه هزاره,,جزوه ,شرکتها ‏، بنگاههای اقتصادی ، بازرگانان و,آرمانهای توسعه هزاره,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت معماری و طبیعت:معماری و طبیعت ,پاورپوینت معماری و طبیعت ,معماری و طبیعت,انواع ارتباط بین انسان و طبیعت,ارتباط غیرسامانه ای یا سامانه ای گسسته,ارتباط سامانه ای پیوسته,ارتباط فرا سامانه ای,رابطه معماری و طبیعت,طبیعت ستیز,رویکرد به طبیعت,طبیعت گریز,رویکرد به طبیعت,طبیعت گرا,طبیعت ساز,باغ ایرانی,باغ سازی فرانسوی,باغ های مینیاتوری,باغ سازی انگلیسی

بررسی معماری بناهای شهر قزوین در دوران صفوی:معماری بناهای شهر قزوین در دوران صفوی,معماری بناهای شهر قزوین,بررسی معماری بناهای شهر قزوین,تحقیق معماری بناهای شهر قزوین در دوران صفوی,بررسی بناهای شهر قزوین در دوران صفوی,بررسی بناهای شهر قزوین,بناهای شهر قزوین,بناهای شهر قزوین در دوران صفوی,دانلود مقاله معماری بناهای قزوین در صفویه,دانلود تحقیق معماری بناهای شهر قزوین,پروژه,پژوهش,مق

پروژه کارآفرینی کارگاه تولید روغن دانه انگور:پروژه کارافرینی کارگاه تولید روغن دانه انگور,طرح توجیهی کارگاه تولید روغن دانه انگور,کارآفرینی کارگاه تولید روغن دانه انگور,دانلود پروژه کارگاه تولید روغن دانه انگور,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید روغن دانه انگور,طرح توجیه فنی کارگاه تولید روغن دانه انگور,توجیه اقتصادی کارگاه تولید روغن دانه انگور

آنچه بر ادبیات ما گذشت:تاریخ ادبیات,ادبیات فارسی,انچه بر ادبیات فارسی گذشت,دانلود تحقیق,ادب فارسی,زبان فارسی